Project SVO

 Peru 2001

 

Het armoedevraagstuk in Peru in 2001

Peru maakt woelige tijden door. Politiek gezien is het in een cruciale fase van haar democratisch proces gekomen met een presidentswisseling in april 2001. Economisch gezien heeft het land de afgelopen 8 jaar vele privatiseringen gekend en ook groei. Maar er is nog geen betrouwbare, langdurige economische ontwikkeling en de vooruitgang is slechts ten gunste van enkele bevolkingsgroepen gekomen.

Op het platteland en in de bergen blijft men zich behelpen met de traditionele middelen. Goede gezondheidszorg is daar nog vrijwel afwezig en kwakzalverij is daarom een veelvoorkomend verschijnsel. Verbetering van de gezondheidszorg blijft daarom op dit moment een kerntaak bij iedere poging tot ontwikkeling van deze gebieden.

 

De gezondheidssituatie in Asunción 8

Asunción 8 is een buitenwijk van de stad Imperial, ongeveer 100 km ten zuiden van de hoofdstad Lima. Vijftien jaar geleden bestond de wijk nog niet eens. Nu telt zij ongeveer 11.000 inwoners. De plaats is ontstaan door mensen die het platteland vanwege de armoede en terreur hebben verlaten, en hun heil zijn gaan zoeken in de stad.

Asunción 8 is dan ook een plaats met een zeer gebrekkige infrastructuur. Water is schaars. Het water dat voor consumptie wordt gebruikt, is afkomstig uit geulen die door het plaatsje lopen en uit enkele waterputten. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor de afvoer van gebruikt water en afval wordt niet weggebracht maar stapelt zich op. Het is een zeer ongezonde leefomgeving, waarin de inwoners zeer kwetsbaar zijn door de aanwezigheid van parasieten en besmettelijke ziektes als TBC.

 

Een medische post voor Asunción 8 

In deze situatie wil PROSIP helpen door in een periode van twee jaar een groot deel van alle inwoners te onderzoeken en voor de meest voorkomende besmettelijke ziektes te behandelen. Hiervoor moet er een goed functionerende medische post komen. Daarbij worden in die periode van het project cursussen gegeven op het gebied van gezondheid, voeding en het herkennen van ziektes. In totaal worden ongeveer vijftig mensen goed opgeleid. Het betreft hierbij zowel mannen als vrouwen, hoewel de verwachting is dat met name vrouwen geselecteerd zullen worden, vanwege hun zorgfunctie in de samenleving. Het doel van de training is dat de mensen met de verworven kennis aan de slag gaan en die over zullen dragen op de rest van de bevolking. Een kleine groep mensen met goede kennis van zaken, moet resulteren in een algemeen streven naar gezonde leefomstandigheden.

Na afloop van het project moet de medische post zelfstandig kunnen opereren, weliswaar onder toezicht van PROSIP (zie toelichting hieronder), en in samenwerking met de Peruaanse overheid. Zij zorgen er voor dat de medische post na de projectperiode regelmatig bezocht blijft worden door een arts. Voor de bouw en het eerste grote onderzoek is hulp gevraagd via SVO aan Nederlandse donateurs en de overheid.

Bouwtekening

Bouwtekening

De rol van de vrouw in Asunción 8

Het aantal zieken in Asunción 8 is erg hoog. Een slechte gezondheid heeft zowel effect op de leer- als de werkcapaciteit van de inwoners, en staat daardoor economische groei in de weg. De zorg over de zieken rust met name op de schouders van de vrouwen.

Vooral alleenstaande moeders verke­ren in een benarde positie: zij zijn kostwinner, moeten het huishouden runnen én hebben de zorg voor hun kinderen. Ziekte is in deze situatie desastreus. Bij een ziek kind moet de keuze worden gemaakt tussen kind en werk.

De situatie wanneer de moeder zelf ziek wordt, mag niet voorkomen. Het huishouden kan dan niet functioneren omdat er geen inkomsten zijn. Het gezin is dan overgeleverd aan anderen of aan de kinderen.

In het algemeen geeft een verminderde zorg voor de gezondheid van de familie de vrouw meer mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.

Huiselijke situatie

Gevolgen voor het milieu

Momenteel zijn de sanitaire voorzieningen slecht, er is geen waterplan, slechts weinigen bekommeren zich om het vuilnis, waardoor dit zich op verschillende plaatsen ophoopt. Milieuschadelijke stoffen worden zonder omkijken in het milieu gedumpt. Door dit project krijgen de mensen kennis over hygiëne, voeding en een gezonde leefomgeving, wat het milieu zeer ten goede zal komen. 

 

Nederlandse vrijwilligers

SVO wil naast het verlenen van hulp in ontwikkelingslanden ook een bewustwordingsproces bevorderen in Nederland zelf. Een manier daartoe is vrijwilligers uit Nederland te laten meehelpen in de projecten. Deze vrijwilligers, over het algemeen studerende jongeren, betalen hun eigen reis en verblijf en helpen ook mee in de fondsenwerving in Nederland. Door middel van het project waaraan zij zelf meewerken, komen zij op spontane wijze in contact met de dorpsinwoners en hun cultuur. Zij maken één maand deel uit van de dorpsgemeenschap en komen zo direct in aanraking met de lokale problematiek. De ervaring leert dat zij op deze manier meer inzicht in de ontwikkelingsproblematiek krijgen en een grote solidariteit met de dorpsbewoners opbouwen.

Kinderen uit het dorp

 

Begroting en Financiering

De begroting van het project ziet er als volgt uit: 

Onderdeel

Bedrag

Projectontwikkeling

6.000,-

Terrein

28.200,-

Medische post

96.000,-

Medicijnen en medische apparatuur

21.000,-

Arts en laborant

26.600,-

Opleidingen

6.600,-

Auto en vervoer

34.400,-

Water, licht, telefoonaansluiting

3.200,-

Overige

5.000,-

Totaal

227.000,-

Hiervan neemt de lokale gemeenschap van Asunción 8 fl. 28.200,- voor haar rekening, die overeenkomen met de kosten van het terrein.

PROSIP zorgt samen met de Peruaanse overheid voor de bekostiging van de arts en laborant en de water-, licht- en telefoon aansluitkosten. Daardoor blijft er een bedrag van 169.000,- gulden over.

Met de ervaring van de voor­gaande projecten gaan we uit van het volgende financieringsplan:

  

De Nederlandse overheid en Peru

Peru wordt door de Nederlandse overheid gerang­schikt onder de landen die extra aandacht krijgen in het kader van ontwikkelingssteun. SVO heeft daartoe het huidige project ingediend voor een verdubbelingsregeling. Dit houdt in dat elke Nederlandse gift door de staat verdubbeld wordt. Totnogtoe heeft SVO 8 jaar achter elkaar een toekenning gekregen in het kader van deze verdubbelingsregeling voor projecten in Midden en Zuid Amerika. Dit vormt een garantie voor de kwaliteit van de projecten.

Inwoner van Asuncion

Inlichtingen

Meer informatie kunt u inwinnen bij de coördinator van het project: Anton Schins, stichting Instudo, Roemer Visscherstraat 46, 1054 EZ, Amsterdam, tel.  020-6165846, Email svo@instudo.nl.